Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị xây dựng

1. Lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý ngành Xây dựng (đề xuất và xây dựng các văn bản quản lý, cơ chế chính sách về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển nhà ở, quản lý và phát triển nhà công sở, quản lý và phát triển thị trường bất động sản… Xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý ngành; Hoàn thiện  hệ thống Tiêu chuẩn chuyên ngành xây dựng theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hoạt động xây dựng và hội nhập quốc tế).

2. Lĩnh vực quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình (Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn; Nghiên cứu và đề xuất các hướng dẫn thiết kế đô thị, các giải pháp quy hoạch và kiến trúc đô thị và nông thôn theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lồng ghép quy hoạch xây dựng và quy hoạch môi trường…).

3. Lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường ngành xây dựng (Nghiên cứu và áp dụng công nghệ cấp nước có hiệu quả cho các vùng núi, vùng sâu vùng xa; áp dụng các công nghệ xử lý môi trường rác thải nước thải ; nghiên cứu xây dựng các dự án giảm thiểu ô nhiễm môi trường…).

4. Lĩnh vực công nghệ xây dựng (áp dụng công nghệ tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình ngầm, công trình ven biển…; các công trình có khẩu độ lớn, chiều cao lớn…)

5. Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (áp dụng công nghệ mới trong sản xuất VLXD như xi măng , kính, sứ vệ sinh, gạch ốp lát...)

6. Lĩnh vực cơ khí và chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng (nghiên cứu chế tạo các sản phẩm phụ tùng cơ khí, các loại máy móc thiết bị chuyên dùng trong thi công xây dựng…)

7. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình và các dự án khác (Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010…)

Các nhiệm vụ nghiên cứu , đề xuất phải làm rõ tính cấp thiết và khả thi của đề tài, có mục tiêu rõ ràng, có hiệu quả đối với thực tiễn; nội dung chính cần nghiên cứu; phương pháp thực hiện; sản phẩm đề tài phải đạt được; địa chỉ áp dụng cụ thể.

Việc đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường gửi về Bộ trước ngày 15/6/2007.